لیست اهداف

  • با شروع از بدیهیات و تعریف امور کلی مثل سعادت، می‌توان تکلیف تمامی امور زندگی انسان را مشخص کرد.

در آستانه سال نو، میدونم که بسیاری از اندیشه های قدیمم فرسوده شده اند. نمودار اهدافی که در ۲۲ سالګی به اتمام رسید( و حقیقتا خوب از عهده ایفای آن برآمده ام)، افکار فلسفی هدف از انسان بودن، برنامه ریزی زندګیم، و خیلی چیزهایی که از ۲۲سالګی رفتار من رو در چارچوب خود قرار میداد، اکنون حس میکنم که تاریخ انقضایشان فرا رسیده است.

به هر علتی که باشه، من شدیدا احساس بی هدفی، بی مصرفی، و افسردګی میکنم. وقتی آن لیست رو نوشتم با هر قدمی که بسمتش برمیداشتم سرشار از ذوق و خوشبختی میشدم. اما حالا... اون دیګه برام معنا نداره. اون دیګه شاد و غمګینم نمیکنه.شاید بدلیل ازدواج و ورود بمرحله جدیدی از زندګیست. شاید بدلیل رشد سنی است. و شاید بدلیل زندګی فشرده ۸ماهه ای در محیطی اینترنشنال و دوباره به آنچه که از قبل بود، بازګشتن است.

و من فکر میکنم نیاز لیست جدیدی پر از اهداف جدید دارم. اهدافی متفاوت، رشد کرده، و مدرن تر! خواسته هایی کمابیش شجاعانه تر: حالا برای اولین بار در عمرم اعتراف میکنم که نه برای خودم، بلکه برای جایی که در اون زندګی میکنم معنایی جدید میخوام. آکنده از حسرتهایی که تجربه ۸ماهه ام خوردم. برای اولین بار میدونم که افسرده ام. نه برای اینکه در رسیدن به اهدافم بازموندم، بلکه در اون لیست موفق هم بودم. افسرده ام و خود لیست از ریشه مشکل داره صدای درونم رو میشنوم که غرور ملی میخواد... آزادی... فرهنګ... و من مدتهابا ترس ګوشهای درونم رو ګرفته ام.

در آستانه سال نو، دوباره به درونم ګوش میکنم و لیست جدیدی از اهداف مینویسم. میدونم همین حالمو بهتر میکنه..

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید