چيزی را که دوست داری بدست بياور

وگرنه مجبوری چيزی را که بدست می آوری دوست داشته باشی