• قطعا ميتوانيد به اهداف و آرزوهايتان برسيد.

  • دليل پيروزي انسانهاي موفق، آشنايي با يكسري اصول و كاربرد دقيق آنهاست. اصول بسيار ساده اما قدرتمند.

  • اگر پس از ياد گرفتن اين اصول به آرزوهايتان نرسيديد احتمالا داريد اعمال قبلي خودتان را طبق عادت انجام ميدهيد.تا اينها را تغيير ندهيد و صبر و حوصله نداشته باشيد چيزي عوض نميشود.