ای بنده من! مرا فرمان ببر تا تورا همانند خود گردانم. من زنده ی جاوید هستم. و ترا نیز زنده ی جاوید خواهم ساخت. من توانگر مطلق هستم. ترا نیز چنان توانگر خواهم ساخت که هرگز نیازمند نشوی. من به هرچه فرمان دهم انجام پذیرد و ایجاد شود. ترا نیز مانند خود گردانم که هرگاه چیزی بخواهی بگویی باش و آن بشود.

ای داوود! به قومت از جانب من بگو که هریک از بندگانم از من اطاعت کند من نیز از او اطاعت کنم و او را در طاعت خود یاری دهم. اگر چیزی از من بخواهد به او بدهم و اگر دعایی کند اجابت نمایم. اگر بمن توکل کند او را حفظ نموده و همه امورش را کفایت کنم و اگر همه مخلوقات قصد او را کنند در برابر آنها حائل شوم.