مبارزه..مبارزه..اعصاب خرد شبهاي امتحان. درسهايي كه بايد در طول ترم ميخوندي و ..اي تنبل!..يه عالمه درس..يه مغز باد خورده! يه زمستون قشنگ و برف و مدهاي جديد زمستوني و پاساژهاي شلوغ و ذرت مكزيكي!!...آخ كه چه حالي ميده آدم درس نخونه  نه؟..آخه! جوان سرخورده! كتابارو بايد باز كني جزوه مردمو كپي بگيري.چاره اي نيست..سيستم آناليز ارزش استفاده دكتر فقهي ميگه برا انتظارات غير قابل چشم پوشي بايد راهكار تعيين كني .. باشه : اينترنت فقط روزي 1 ساعت، فيلماي جديد بمونه برا بعد، مهموني موقوف، به گوشي جديدت فعلا دست نميزني فهميدي؟...يه سيستم عبادت هم شما آناليز كن يه بخشيش مارو جا بده اين جنگلداري2 آبرومندانه تموم بشه!