میدونی چیه؟

دلهره انگیزی!.....و مبهم!

مثل روزیکه جنگلداری قبول شدم.

و از تمام وجودش ... میدونستم که یه عالمه اردو داره.یه طرح چهل روزه داره. کار اصلا براش گیر نمیاد.

یک ماه تمام گریه کردم. مدتها استرس رو تحمل کردم. نقشه تغییر رشته کشیدم.

و در این مدت...همیشه یاد رشته ای بودم که دوسش داشتم...و قبول نشدم!

وقتی شناختمش...

گریه ها تموم شد....

اردوهای قشنگ.جنگل باشکوه...

درسها...استادا...کتابا...حتی چهل روز در جنگل زیستن!

یک ماه پیش برای کنکور ارشد همون رشته ثبت نام کردم.

حتی یک لحظه به یاد اون رشته ای که منو نپذیرفت نیفتادم!

 تکرار میشه..