يه هوای تازه. يه حال و هوای تازه. قدم زدن در جاده ای مه آلود. اما بی خيال و آرام.

از يه پوچی به بی خيالی رسيدن : از يه بحران به آمادگی کسب انرژی رسيدن.

و يه عالم پشتيبان خوب.خواسته يا ناخواسته. از يه کتاب خوب بگير تا چند جمله که با عجله نوشته شد.