دیشب به یکباره برف بارید

وصبح انفجار کلاغها از شاخه های سپید

زمستان دردشت است تا دوردست نگاه دنیایی بی انتها

 فصل دیگری رسیده است

و زیر برف

مغرورانه و سختکوش

زندگی ادامه دارد

ناظم حکمت با سانسور!