گذشته ما تعیین کننده حال یا آینده ما نیست. اگر برخی از وجوه هویت شما آزارتان میدهد چرا همیچنان به آنها آویخته اید؟ این وجوه جزئی از هویت شما باقی میمانند تا زمانیکه آنها را بخواهید. پس همین امروز هویتی جدید طلب کنید. اگر اکنون بر سر یک دوراهی ایستاده اید گذشته را فراموش کنید. اکنون چه کسی هستید؟ دیگر فکر نکنید چه کسی بوده اید. آگاهانه و قدرتمند و دقیق تعیین کنید میخواهید که باشید.

مشکلات رو به رشد بوته ذوبی است که شخصیت شما در آن شکل میگیرد.