تاكي تعصب؟ تا كي قوانيني كه خودت وضع كردي؟ اون تو پر از قوانين جهانيه. درخت و جنگل مثل تو قانون و مذهب ندارن ولي اگه كاري به كارشون نداشته باشي به تكامل ميرسن.ميدوني چرا؟ چون يه كاتالوگ موقع تولدت باهات فرستاده........................اونروزا كه آدما بلد نبودن حرف بزنن.روي سقف غارهاشون آنتن تلويزيون نبود. و طلوع خورشيد جاشو به ساعت حركت مترو نداده بود.آدما به هم نگاه ميكردن.آدما به هم لبخند ميزدن.آدما مثل بقيه موجودات فرومون داشتن.مادرها هرگز با بچه هاشون حرف نميزدن، هروقت خطري حس ميكردن از طريق فرومونها آگهي ميدادن.ذهن ها ذرات انرژي همديگه رو دريافت ميكردن.ساعتها توي جنگل به انتظار شكار نشستن اجدادمون رو تله پات هايي قدرتمند تربيت ميكرد.موبايل هم نداشتن كه به غارشون زنگ بزنن! پس مجبور بودن به ايميل هايي كه تو مغزشون ميومد اعتماد كنن...