بين جاده سازی و جنگلداری و اندازه گيری جنگل گير كردم. هيچی نخوندم. سركلاسا هم كه يكی در ميون رفتم.دوتا درس تو يه ترم با دكتر نميرانيان داشتن ميدونی يعنی چي؟؟؟  بيست تا نمونه حشره براي حمايت جمع كردن چي؟!فكر كن حشره ها تو دستات وول بخورن  كه ميخوای دو نمره بگيري..از همه اينا بغرنج تر دوتا سمينار نفرين شده بود كه...بررسي جنگلهای استان تهران و تنوع زيستی   عجب ترمي! فكر كنم مشروط بشم. هرچی آبرو داشتيم تارو مار بشه بره!!  آآآآآآآآی صدف! بداااااادم برس  !!!