نشانه های زندگی همچون نشانه های راهنمايی و رانندگی هستند : به هنگام ترديد بهتر است به آنها احترام بگذاريم. زمانی برای باز ايستادن و زمانی برای پيش رفتن وجود دارد. هنگاميکه گم شده ايم جريان جاری را دنبال ميکنيم اما به چيزی که راه درست را بما نشان ميدهد توجه ميسپاريم. هنگاميکه پيشروی ممنوع است همواره راهی برای دور زدن مانع وجود دارد. اما همانگونه که در مورد علايم راهنمايی و رانندگی هم رخ ميدهد گاهی فکر ميکنيم يک علامت به هيچ دردی نميخورد. و از آن پيروی نميکنيم.يک بار دو بار...از چراغ قرمز عبور ميکنيم و حادثه ای رخ نميدهد. و به اين رفتار عادت ميکنيم...تا اينکه يک روز..

به همين دليل مواظب باشيد. در مورد آرزوهايتان بی پروا نباشيد. بخت خود را در مورد مهملات امتحان نکنيد.

پائولو کوئليو