• مبارزه زندگی بمعنای قدردانی از همه چيز و وابستگی به هيچ چيز است(اندرو متيوس)

تا حالا شده به چيزی يا کسی احساس وابستگی کني؟ من دوره کنکور بشدت تجربه ش کردم. و باعث شد نتيجه خيلی پايينتر از حد خودم رو بگيرم.ترس شديد از قبول نشدن. وابستگی شديد به آرزوهام.اندرو متيوس ميگه دنبال کردن حريصانه هرچيز بمعنای فراری دادن آنست. انسانهای مصمم و ناوابسته ميدانند که تلاش و کيفيت نهايتا با پاداش مواجه ميشود.هرگز به دام اين جمله نيفتيد: من برای خوشبخت شدن به..نياز دارم!فراموشش کنيد و راهتان را ادامه دهيد.

  • اگه يه درس از جنگلشناسی ياد گرفته باشم اينه که:جنگل در جستجوی توازن است. ما هم جزئی از طبيعتيم. کشمکش و توازن در يک قالب نميگنجند.

خوبه بيخيالش بشيم نه؟ ولللللش کن! مهمه واقعا؟! تاچه حد مهمه؟؟..يادته گفتم يه تغيير در راهه؟ گفتم زندگی همه مون داره به نحوی درراستای افکار و رفتار گذشته مون تغيير ميکنه.وقتی همه چيز ناگهان يکنواخت ميشه و تو احساس ميکنی يه عالم کار داری اما حسش نيست! درحقيقت انرژيت داره جای ديگه عمل ميکنه.بعد زندگی ناگهان عوض ميشه حالا مثبت يا منفی.

ميخوام بگم اگه ميخوای خودتو از يه تغيير منفی حفظ کنی اول وابستگی رو بذار کنار.يادتم باشه هيچکس و هيچ چيز به اندازه خودت مهم نيست!