خورخه لوئيس بورخس مفهوم زهير را متعلق به سنت اسلامی ميداند و حدس ميزند در آغاز سده هجدهم مطرح شده باشد. زهير به عربی يعنی بيش از حد تابناک. مرئی. حاضر.چيزيکه نميتوان ناديده اش گرفت. چيزی يا کسی که وقتی برای اولين بار با ان ارتباط پيدا ميکنيم کم کم فکر ما را اشغال ميکند تا جائيکه نميتوانيم به چيز ديگری فکر کنيم. اين حال را ميتوان سلامت دانست يا جنون.

فرهنگنامه پديده های خارق العاده

فوربن سن پر ۱۹۵۳