يک پيشگو کيست؟

فيلسوف معروف آگوستو دوفرانکو به گونه بسيار زيبايی هنر پيشگويی را که در درون هر يک از ما وجود دارد تعريف ميکند. به گفته او يک پيشگو ميتواند موقعيتهای مشخصی را با بينشی الهام گرفته از خداوند از قبل پيش بينی کند.هنگاميکه به پيشگويی میپردازيم وضعيتی را تعريف نميکنيم که در آينده رخ خواهد داد.در حقيقت اين امکان را برای خود يا ديگران ايجاد ميکنيم که بهترين راه را برميگزينيم.يک پيشگو پيش بينی نميکندبلکه آفرينش و پديدار شدن آينده را تحريک ميکند و به آن انگيزه ميبخشد.الهام ها و منويات الهی او راهگشای تحقق يافتن احتمالاتی در زندگی هستند و نتايج و عواقب اعمالمان را بما ياد آور ميشوند و راهکارها و جايگزين های جديدی را بما پيشنهاد ميکنند.انسان ميتواند آينده خودش را از پيش بسازد مشروط بر آنکه تصميم به ادامه راهش بگيرد.برای اين نيازمند آنست که از گذشته رها شود و از ميان راههايی که به او ارائه ميشود بهترين را برگزيند.