افرادی که برای مدت مدیدی تنها به سر می برند، مثلا جنگلبانی و در نتیجه میزان تحریکهای اجتماعی آنها به حداقل می رسد، به اوهام و تخیلات گرفتار می شوند و حرکات دیوانگان را بروز می دهند.

دکتر حمزه گنجی/ روانشناسی عمومی/ نشر ساوالان / ص۱۶۵